Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 9 april 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Aurum Films stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor pre-productie, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Aurum Films bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

Voor akkoord dient de offerte danwel ondertekend geretourneerd te worden aan Aurum Films danwel de mail beantwoord te worden door de opdrachtgever en dient 25% als aanbetaling overgemaakt worden op het rekeningnummer genoemd in de offerte.

Wanneer in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden, dan gelden de voorwaarden van de offerte.

Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt er een 3-versie methode aangehouden:

Versie 1 De “first assembly”. Deze eerste versie wordt zo veel mogelijk volgens de eerste afspraken gemaakt, maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

Versie 2 De montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (titels, kleurbewerking, timing, transities etc.).

Versie 3 Final edit. De editor past de montage aan, aan de hand van de feedback. De productie is klaar.
Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

Meerwerk

Wanneer een opdracht zodanig wijzigt dat de in de offerte beschreven arbeid overstegen wordt, dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor worden de kosten in rekening gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Aurum Films de opdrachtgever tijdig inlichten.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.  Aurum Films hanteert een vergoeding van € 0,19 per gereden km.

Voor ritten langer dan twee uur wordt een extra reistijdvergoeding gerekend voor €25 per uur na het eerst uur.

Muziek(rechten)

Muziek die in een videoproductie wordt gebruikt is rechtenvrij, er worden geen additionele kosten in rekening gebracht voor de compositie indien deze van Artlist.io, AudioJungle of YouTube komt, of wordt aangeleverd. Is dit niet het geval? Dan wordt de hoogte van de prijs bepaald door de verkoper van de muziek en wordt deze doorberekend aan de opdrachtgever op de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om muziek te gebruiken van auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Ook deze kosten worden niet meegenomen in de offerte en de prijs van de rechten wordt bepaald door Buma Stemra.

De muziek die in de videoproductie wordt gebruikt blijft eigendom van Aurum Films. Indien de opdrachtgever de muziek wenst te hebben moet dit aangegeven worden voordat de offerte wordt geaccepteerd.

Wanneer de opdrachtgever de muziek aanlevert blijven de muziek- en auteursrechten bij de maker. Aurum Films heeft toestemming om alleen voor de specifieke opdracht in kwestie gebruik van de muziek te maken zonder deze te bewerken. Ook hebben wij toestemming om de productie incl. muziek voor onbepaalde tijd te gebruiken op onze website, Vimeo, YouTube en eventuele andere kanalen, voor het portfolio.

Auteursrecht en copyright

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Aurum Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Aurum Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Aurum Films. Dit houdt in dat Aurum Films voor onbepaalde tijd de productie op haar website, Vimeo en YouTube account mag plaatsen. Het is mogelijk om auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Aurum Films.

Footage

Tenzij anders overeengekomen in de offerte wordt camera materiaal niet beschikbaar gesteld. Aurum Films bewaart materiaal 365 dagen na opname. Daarna zal Aurum Films naar eigen inzicht bepalen of zij het materiaal bewaren of vernietigen.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Na de eerste herinnering heeft u 14 dagen om de factuur alsnog te betalen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  2. Na de tweede herinnering heeft u 30 dagen om de factuur alsnog te betalen. Er wordt 5% van het totale bedrag extra in rekening betaald in verband met administratiekosten.
  3. Indien de 30 dagen na de tweede herinnering zonder betaling zijn verstreken zal er een incasso worden uitgevoerd. Naast de incasso kosten wordt ook de wettelijk verplichte rente in rekening gebracht. Deze incasso zal worden uitgevoerd door DAS Incasso.
Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt, met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.